Vedrørende konkurs over Tobakken

TobakkenØVER

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE – PR. 1. JUNI 2021

Formål med TobakkenØVER:
Formålet med TobakkenØVER er:
– At stille øvefaciliteter til rådighed for vækstlags- og etablerede bands/orkestre.
– At være et udviklingsforum for brugerne af TobakkenØVER.
– At fremme udvikling, engagement, læring, samarbejde og kreativitet i det lokale rytmiske musikliv og specifikt hos brugerne af TobakkenØVER.
– At skabe økonomisk grundlag gennem bl.a. kontingentindbetaling, fundraising og sponsorering etc. for:
• At vedligeholde, reparere, renovere etc. TobakkenØVERs faciliteter.
• At etablere udviklings- og læringsaktiviteter for medlemmerne.
• At afvikle arrangementer, herunder jamsessions, med deltagelse af medlemmerne.
• At sikre den sociale sammenhængskraft i TobakkenØVER.
• At etablere mulighed for på lukrative vilkår at stille orkestertransport, teknisk udstyr til koncertbrug etc. til rådighed for medlemmerne.
– At fremme kendskabet til TobakkenØVER bl.a. gennem arrangementer, omtale og aktiviteter på SOME.

Forudsætninger for benyttelse af TobakkenØVER:
Forudsætningerne for at benytte TobakkenØVER er:
– Bands/orkestre kan benytte TobakkenØVER.
– Der er 2 øvelokaler i kælderen under TOBAKKENs Lille Sal, som fortrinsvis skal benyttes af ”vækstlag”, og 2 øvelokaler under KONFUS, som fortrinsvis skal benyttes af ”etablerede”. Hvert øvelokale skal rumme 3 bands/orkestre.
– Alle band-/orkestermedlemmer skal være medlem af TobakkenØVER. Gæstemusikere og musikere på prøve er tilladt i korte perioder og maksimalt i 3 uger.
– Retningslinjer for benyttelse af TobakkenØVER skal til enhver tid følges og man må ikke være i restance med kontingent.
– Bands/orkestre forpligter sig til at deltage i faglige aktiviteter, er åben for ny læring og udvikling inden for bandvirke og brancheforståelse.
– Bands/orkestre/kunstnere giver minimum 1 vederlagsfri koncert årligt på Made In Esbjerg/KONFUS eller TOBAKKEN, og har samtidigt rollen, som vært ved mindst 1 jam-session på KONFUS hvert år.
– Bands/orkestre modtager enten adgangsbrik og/eller adgangskode til TobakkenØVER fra TOBAKKENs administration. TOBAKKEN kan efter individuel vurdering og til enhver tid suspendere eller inddrage medlemmers adgang til TobakkenØVER.
– TOBAKKEN foretager al administration af TobakkenØVER – fastsætter kontingent, hverver medlemmer og fastlægger retningslinjer etc.
– TOBAKKEN er ved kontingentrestance eller manglende overholdelse af retningslinjer, berettiget til uden yderligere varsel eller begrundelse at opsige brugere.

Kontingent, betaling og kontakt:
Alle medlemmer skal betale kontingent for at benytte TobakkenØVER.
– Alle indbetalinger skal foretages elektronisk på konto-overførsel til TOBAKKENs konto reg.nr. 9244 kontonr. 4580012146. TOBAKKEN anbefaler automatisk betaling.
– Kontingent betales månedsvis forud.
– Ved indmeldelse i TobakkenØVER indbetales 3 måneders kontingent i depositium + kontingent for første måned. Depositum refunderes ved udmeldelse – eventuelt med fradrag for restancer eller andet efter TOBAKKENs individuelle vurdering.
– Der er 1 måneds varsel ved udgangen af en måned for opsigelse af medlemskab af TobakkenØVER.
– Medlemmer, som har øvelokale under TOBAKKENS Lille Sal, betaler pr. måned kr. 50.
– Medlemmer, som har øvelokale under KONFUS, betaler pr. måned kr. 100.
– TOBAKKEN fremsender ikke rykker ved restance. Medlemmer er selv ansvarlige for at tidsfrister overholdes. Er restancer ikke udlignet ved næste forfaldne kontingentindbetaling, anser TOBAKKEN den manglende betaling, som opsigelse af medlemskabet af TobakkenØVER – og fradrager manglede kontingentbetaling fra det indbetalte depositum.
– Adgang til lokalerne spærres ved manglende indbetaling af 2 måneders kontingent, hvis der ikke indgås anden skriftlig aftale med medlemmet. Den daglige kontaktperson til TOBAKKEN vedr. TobakkenØVER er hverdage kl. 9-13: Tlf. 76 10 92 14 heidi@tobakken.dk Heidi Møbjerg

Husregler for benyttelse af TobakkenØVER:
Følgende husregler skal følges og overholdes af brugerne af TobakkenØVER:
– Som hovedregel finder brugerne af de enkelte øvelokaler selv ud af den tidsmæssige fordeling. TOBAKKEN anbefaler dog, som udgangspunkt at øvetiderne inddeles efter tidsskema kl. 08-12, kl. 12-16, kl. 16-20 og kl. 20-24.
– Når der er arrangementer i TOBAKKENs Lille Sal, må der ikke øves, således øvningen kan forstyrre arrangementet. Brugerne bedes selv tjekke TOBAKKENs program og Facebook om arrangementer i Lille Sal. Eventuel henstilling fra ansatte på TOBAKKEN om at stoppe øvning skal øjeblikkelig og uden diskussion efterkommes. Der vil være tændt rødt lys i øvelokalerne under TOBAKKENs Lille Sal, når der er arrangementer.
– Brugerne af TobakkenØVER skal til enhver tid holde lokaler og gangarealer i ordentlig og ryddelig stand.
– Personlige effekter må ikke opmagasineres i lokaler eller gangareal. Nødvendigt teknisk udstyr for at gennemføre øvning er tilladt. Afmærkede arealer i lokaler skal holdes frie.
– Der er etableret ”Nødøvelokale” under KONFUS, som er til rådighed i fald eget øvelokale er optaget.
– Rygning, herunder brug af e-cigaretter, er ikke tilladt i lokaler på TOBAKKEN.
– Det er ikke tilladt at overnatte, afholde fester/forsamlinger og lign., at udleje eller udlåne sit lokale eller at privatundervise i TobakkenØVER.